Sottocategorie
Cdl in Scienze Biologiche
Cdl in Biotecnologie
Cdl in Scienze Geologiche
Cdl in Scienze Ambientali
Cdl Specialistica in Biologia
CdL Specialistica in Scienze e Tecnologie Genetiche (Ariano I.)